Teorik Dersi "0" Olan Derslerin Bütünleme Sınavları Yapılmamaktadır

Teorik Dersi "0" Olan Derslerin Bütünleme Sınavları Yapılmamaktadır

10.02.2021 Çar

Sevgili Öğrenciler,
İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Madde 23 B bendine göre (
Madde 23 b)  Teorik ders saati bulunmayan arazi çalışması, bitirme çalışması, bitirme projesi, mezuniyet tezi, atölye çalışması, laboratuvar uygulamaları, mesleki uygulamalar, alan uygulaması, klinik uygulamalar, pratik eğitimler gibi dersler için ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mezuniyet durumundaki öğrenciler için tek ders ve not yükseltme sınavları yapılmaz. Bu durumlarda öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, değerlendirme ölçütlerinin usul ve esasları Senatoca çıkarılan yönerge esaslarına göre hesaplanır. Normal öğrenim süresini tamamlayan ve mezuniyeti için tek dersi bulunan öğrencilerin ders kayıt döneminden önce yazılı başvurusu üzerine ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu dersler öğrenci sayısına bakılmaksızın farklı yarıyıllarda ve yaz öğretiminde açılabilir veya uygulamanın özelliğine göre bir telafi programı uygulanabilir. Zorunlu veya isteğe bağlı stajlar, staj yönergesine uygun olarak, yarıyıl ders kaydına bakılmaksızın yarıyıl içinde veya yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan yazın yapılabilir. Yarıyıl içinde veya yazın yapılan stajlar başarılı/başarısız olarak değerlendirilir, G veya K notu verilerek ortalamaya katılmaz. Zorunlu ve isteğe bağlı stajlar öğrenci not döküm belgesinde ve diploma ekinde gösterilir.)  aşağıda belirtilen ve teorik dersi saati olmayan derslerde bütünleme sınavı bulunmamaktadır.
Mimari Tasarım I - MIM209
Mimari Tasarım II - MIM202
Mimari Tasarım III - MIM309
Mimari Tasarım IV - MIM302
Mimari Tasarım V - MIM415
Diploma Projesi - MIM420
Architectural Design I - ARC209 
Architectural Design II - ARC202
Architectural Design III - ARC309
Architectural Design IV - ARC302
Architectural Design V - ARC415
Diploma Project - ARC420

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01