Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr

Endüstri Mühendisliği
 Bitirme Projeleri ile ilgili önemli açıklamalar!
Değerli Endüstri Mühendisi Adayı Öğrenciler,

Öğrenciler tarafından yapılacak son tez işlemleri aşağıda belirtilen ANA BAŞLIKLAR altında ayrı ayrı verilmiştir. Öğrencilerin açıklamalar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmaları, iş yaşamında da referans oluşturacak tez çıktısının başarıyla elde edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır:

A-SINAV SONRASI BASILI TEZ TESLİMİNE KADAR OLAN SÜREDE YAPILACAKLAR:
1. Öğrenci, tezini 14. Dönem haftası içinde (23-27.05.2022) Danışmanına göstererek son düzeltme istek ve tavsiyelerini alacaktır.
2. Tezine son şeklini veren Öğrenci, bitirme tasarım projesini 3 nüsha dökerek spiral ciltli şekilde ve word-pdf olarak tez yüklü 1 adet cd ile en son 09.06.2022 tarihinde, saat 13.00’e dek Tez Yrd Öğrencilerim Feyza ALNIAÇIK ve Zeynep DEMİRBAŞ’ a teslim tutanağını imzalayarak teslim edeceklerdir. Teslim işlemi, Prof. Dr. Kenan Özden'in hazır bulunacağı 19. Kattaki toplantı masasında yapılabilir. Aynı gün bu tezler Prof. Dr. Kenan Özden tarafından Jüri Üyelerine dağıtılacaktır. Jüri Üyelerinin bu nüshalar üzerinde önceden veya savunma sınavı sırasında yapacakları yazılı (veya sözlü) eleştiri ve düzeltme istekleri Öğrenci tarafından sınavdan sonra alınarak düzeltme işlemleri bu istekler doğrultusunda yapılacaktır. Öğrenci jüri üyelerinden aldığı nüshaları, düzeltme kontrolü için geldiğinde Prof Dr Kenan ÖZDEN’e teslim edecektir. Düzeltilmiş nüsha, kontrol etmek isteyen jüri üyelerine de gösterilecektir.
3. Madde 2’deki tezlerle birlikte bir cep dosya içinde teslim edilecek ve tarafınızdan bilgisayarla doldurulacak formlar aşağıda açıklanmıştır:

a.    Bitirme  Projesi Teslim ve Sınav formunu kendinize uyarlayarak 4 nüsha doldurup Danışmanın görüşü alınıp imzalatılacak ve Bölüm başkanına onaylatılacaktır. Diğer yazılar değiştirilmeyecektir.

b.    Bitirme Tasarım Projesi Değerlendirme Formu uyarlanarak doldurulup 4 nüsha teslim edilecektir.

c.    Bitirme Tasarım Projesi Savunma Sınavı Tutanağı Formu uyarlanarak doldurulup 4 nüsha teslim edilecektir.

4. Sınavda geçer not alan bir öğrencinin, ancak aşağıdaki B ve C MADDELERİNDE belirtilen işlemlerin başarıyla tamamlanmasından sonra FİNAL veya BÜTÜNLEME notunun işlenmesi/ilanı gerçekleşebilecek veya geçer notu ilan edilse bile ilişik kesmesi ve geçici mezuniyet belgesi alması mümkün olabilecektir.

B-SINAV SONRASI BASILI TEZ TESLİMİNE KADAR OLAN SÜREDE YAPILACAKLAR:
 1. Sınav sonrasında öğrenciler, Danışmanın ve diğer Jüri Üyelerinin sınav ve sonrasındaki eleştirileri doğrultusunda ve tez kılavuzu esaslarına göre tezlerini düzelteceklerdir. Bu işlem, 7 Temmuz 2022 tarihi günü saat 17’00’ye kadar eksiksiz olarak bitirilmiş olacaktır.
 2. Her Öğrenci, düzeltilmiş tezini Word formatında ve içine EK-5 ve EK-8’in konmuş son nüshasını kontrol, kabul ve baskı onayı almak üzere, en geç 07.07.2021 -17.00 tarihine dek Danışmanına ve tez koordinatörü Prof Dr Kenan ÖZDEN’e mail ile gönderecektir. Öğrenci, hemen Danışman ve Koordinatörün son düzeltme isteklerini yerine getirerek, tezin yine Word halindeki son nüshasını baskı onayı almak üzere 11.07.2021 -17.00’e dek tez koordinatörüne (Prof Dr Kenan ÖZDEN’e) mail ile gönderecektir. Tez koordinatörünün onay verdiği öğrencilerin geçiş notları danışmanları tarafından sisteme girilecektir. Onaylanmayan düzeltmelerin notu da FF olarak işlenecektir.
 3. Her öğrenci, ayrıca ciltlenecek tezin içine konulmak üzere Kılavuz EK-5'deki Bitirme Tasarım Projesi Teslim ve Sınav Formunu hazırlayacak ve tez içindeki yerine koyacaktır. Bu formun “Danışmanın Görüşü” ve “Açıklama” kısımları hariç tüm boş yerleri bilgisayarla doldurulacaktır. Formu doldururken sınav tarihi ve saati, sınav programı listesinden alınacaktır, EVRAK KAYDI bölümüne 08.06.2021 tarihi 96 kayıt no ve eki açıklamasına da “Son teslimde 3 Tez ve eklerinde CD’leri” yazılacaktır (Doldurulmuş bir örnek, Örnek EK-5 formda yer almaktadır. Sarı dolgulu yerlere kendinizle ilgili bilgileri yazınız).
Bu form, tezleri ciltli teslim ettiğinizde  Danışmana imzalatılıp Bölüm Başkanına onaylatılacaktır. Koordinatöre teslimi durumunda, bu imzalar daha sonra koordinatörce tamamlattırılacaktır.
 1. Öğrenci, ek olarak yine ciltlenecek tezin içine konulmak üzere Kılavuz EK-8 Bitirme Tasarım Projesi Savunma Sınavı Tutanağı Formunu hazırlayacak ve tez içindeki yerine koyacaktır.  Öğrenci bilgileri, tarih, üst ve alttaki jüri isimleri ve sınav tarihi bölümleri aynı şekilde hatasız olarak bilgisayarla doldurulacaktır. (Doldurulmuş bir örnek, Örnek EK-8 formda yer almaktadır).
Bu form da, tezleri ciltli teslim ettiğinizde  Jüri Üyelerine  imzalattırılıp Bölüm Başkanına onaylatılacaktır. Koordinatöre teslimi durumunda, bu imzalar daha sonra koordinatörce tamamlattırılacaktır.
 1. Birinci ve ikinci maddelerde belirtilen kontroller ve en son biçimsel kontrolü Bölüm Başkanı adına Prof Dr Kenan Özden tarafından yapılarak ancak bastırılabilir onayı verdiği tezlerin, C MADDESİ’ndeki esaslara göre bastırma ve teslim işlemleri yapılabilecektir.
 
 
B-TEZİN ÇOĞALTILARAK CİLTLENMESİ VE TESLİMİ:

Gereksiz tekrar çoğaltma ve ciltletme giderlerinden kaçınmak için “bastırılabilir onayı” aldıktan sonra tezin ciltletilerek teslimi aşağıdaki açıklamalara göre yapılmalıdır:
 1. İç kapaktan sonra imzaları daha sonra teslimde tamamlatılacak olan EK-5 ve EK-8 yer almalıdır (Örnek için tıklayınız).
 2. Tezin ciltlenmiş dış kapağı ve aşağıdan yukarıya doğru olan kapak sırtı yazısı EK örneğe uygun olmalıdır. Sırt yazısı puntosu sığdırmak için küçültülebilir ve gerekirse tez ismi kısaltılabilir.
 3. CD'nin etiket örneği için tıklayınız. Word formatında verilen ek üzerinde sarı dolgulu yerlerde değişiklik yaparak kendi kapağınızı hazırlayınız.
 4. CD içine yüklenecekler ve dosya isimlerinin nasıl olması gerektiğini görmek için tıklayınız.
 5. CD’nin, Tez Arka Kapağının iç tarafına CD’yi çıkarmaya olanak verecek biçimde yapıştırılma düzenini görmek için tıklayınız.
 6. Bu esaslara göre ciltletilerek getirilecek 3 cilt tez (öğrenci nüshası hariç), Tez Koordinatörü veya görevlendireceği yetkili tarafından bu standartlara uygunluk kontrolü yapılarak teslim alınacak ve öğrenci tarafından EK-9'daki teslim tutanağı doldurularak imzalanacaktır.
 
Prof.Dr. Kenan ÖZDEN
(Bölüm Başkanı Adına)