Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - mmf@gelisim.edu.tr


 Misyon ve Vizyon


VİZYON

Misyonumuzu gerçekleştirmek ve sürekli gelişim yolunda dünya üniversiteleri arasında yer almak için;
• Son teknolojik gelişmelerin ışığında, özveri ile yaşam boyu öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinmiş akademik kadroya sahip,
• İnsanlık yararına bilgi üreten,
• Araştırma, geliştirme ve eğitim-öğretim altyapısını sürekli olarak iyileştiren,
• Bilgiyi teknolojiye dönüştürmeyi sağlayacak olan güncel projeler geliştiren,
• Canlılara, çevreye ve ekolojik düzene zarar vermeyen teknoloji transferi çalışmalarını yürüten,
• Entellektüel birikim ile disiplinler arası işbirliğine öncelik tanıyan,
• Öncelikli tercih edilen,
• Etik değerlere saygılı,
bir fakülte olmaktır.    
 
 
MİSYON
 
Fakültemizin misyonu;
 
• Ülkesine, topluma ve insanlığa katkı sağlamayı amaçlayan,
• Eğitim ve araştırmalar ile topluma hizmeti asli görev sayan,
• Kaynakları, liyakati esas alan verimli ve hesap verilebilir bir biçimde kullanan,
• İçselleştirilmiş bir kalite ve hoşgörü kültürünün egemen olduğu,
• Tanınmış uluslararası okullarla ortak projelerin yürütüldüğü,
• Tüm akademik ve idari personeli içeren, ekip çalışmasına dayalı bir kurum kültürünün  
   oluşturulduğu,   
• Ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ekonomik durumu iyi  
   olmayan öğrencilere eğitim fırsatlarının tanındığı,
 
sürekli GELİŞİM içerisinde olan bir kurum olmaktır.